Psicoteràpia

Teràpia psicodinàmica adults

PSICOTERÀPIA

ADULTS

La psicoteràpia és un tractament únic i totalment personalitzat, que inclou diferents recursos i tècniques -com poden ser EMDR, Neurofeedback, Mindfulness ...- segons la fase del tractament i les necessitats de cada pacient.

A través d’aquest procés, la persona pot aconseguir disminuir l’angoixa, millorar l’estat d’ànim, desenvolupar més recursos personals, relacionar-se millor amb els altres i afrontar amb més seguretat els reptes del dia a dia.

L’objectiu del tractament no es limita a suprimir uns símptomes, sinó ajudar a la persona a assolir un nivell molt més saludable, amb més recursos personals que el protegeixin de futures recaigudes.

Teràpia psicodinàmica nens

NENS I ADOLESCENTS

La intervenció terapèutica pot incloure els mateixos recursos que el tractament d’adults –EMDR, Neurofeedback,..- però adaptats a un format infantil, I utilitzant el joc, el dibuix, caixa de sorra,…
En l’exploració diagnòstica valorem el nivell evolutiu de l’infant en cada una de les àrees: emocional, relacional cognitiva, maduració neurofuncional,... Valorem quins aspectes poden estar implicats, i la necessitat d’intervenir un altre professional: osteòpata, fisioterapeuta, logopeda, optometrista, etc..
Per això acostumem a intervenir de forma interdisciplinària, en equip, especialment en les edats més primerenques.

COM INTERVENIM?

El procés diagnòstic inclou la valoració de l’estat emocional, cognitiu, sensoriomotriu i evolutiu de l’infant, per poder entendre tant les causes com les implicacions del trastorn.

En el tractament, utilitzem diferents recursos terapèutics, adaptats a l’edat i les necessitats de l’infant, i a través de jocs, dibuixos..: Teràpia de Joc, Estimulació Sensoriomotriu, Teràpia de Moviment Rítmic, EMDR, Neurofeedback, Teraplay, Caixa de Sorra, Omega3, etc
Valorem també la indicació de derivar l’infant a altres professionals o especialitzats complementàries, que puguin aportar un benefici terapèutic addicional: osteopatia, optometria, psiquiatria, logopèdia, etc.
En tots els casos de derivació externa, hi ha una estreta coordinació entre professionals. També es fan reunions de coordinació amb l’escola quan es considera adient.
Durant tot el procés, considerem que és molt important comptar amb la col·laboració i participació de la família.

EMDR amb nens:
https://anagomez.org/what-emdr-kids

Teràpia psicodinàmica adolescents

ADOLESCENTS

En aquestes edats, el tractament està molt condicionat a la motivació de l’adolescent, adaptant-nos a les possibilitats I necessitats de cada cas.

COM INTERVENIM?

El procés diagnòstic inclou la valoració de l’estat emocional, cognitiu, sensoriomotriu i evolutiu de l’adolescent, per poder entendre tant les causes com les implicacions del trastorn.

En el tractament, utilitzem diferents recursos terapèutics per poder accedir a l’origen del trastorn i potenciar al màxim els recursos del pacient: EMDR, Neurofeedback, Caixa de sorra, Omega3, etc
Valorem també la indicació de derivar l’adolescent a altres professionals o especialitzats complementàries, que puguin aportar un benefici terapèutic addicional: osteopatia, optometria, psiquiatria, logopèdia, etc.
En tots els casos de derivació externa, hi ha una estreta coordinació entre professionals. També es fan reunions de coordinació amb l’escola quan es considera adient.

QUAN L’ADOLESCENT NO VOL SABER RES DE PSICÒLEGS...

Davant d’aquestes situacions hi ha recursos. El tractament pot començar amb una ajuda als pares: ajudar-los a entendre millor la seva situació i a ubicar els problemes, i a trobar recursos més efectius per apropar-se a l’adolescent. La intervenció amb el noi o la noia, pot iniciar-se a continuació i de forma progressiva.

El Neurofeedback, resulta molt atractiu per l’adolescent, a més de ser un tractament molt efectiu, ja que se li presenta en format de joc o pel·lícula; i no requereix que parli ni expliqui els seus problemes a un adult, que sovint és el que més costa a aquesta edat.